Sunday, May 06, 2012

SK KEPENGURUSAN MGMP MATEMATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Baca Juga

SALINAN SK KEPENGURUSAN 
MGMP MATEMATIKA SMP TULUNGAGUNGSK KEPENGURUSAN MGMP KABUPATEN TULUNGAGUNG
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. 0355 – 321294
TULUNGAGUNG
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188 / / 104.030 / 2014
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
MATA PELAJARAN MATEMATIKA SMP/ MTs. Negeri/ Swasta
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2014 / 2015 s.d 2017/ 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang
:
 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik, telah disusun program MGMP Mata Pelajaran Matematika tingkat Kabupaten Tulungagung bagi tenaga pendidik SMP/ MTs Negeri/ Swasta Kabupaten Tulungagung ;
 2. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan program kegiatan MGMP Kabupaten, bagi tenaga pendidik SMP/ MTs Negeri/ Swasta, dipandang perlu dibentuk Pengurus MGMP Mata Pelajaran Matematika tingkat Kabupaten Tulungagung ; 
 3. Bahwa untuk mendukung kegiatan MGMP Mata Pelajaran MatematikaKabupaten Tulungagung perlu diadakan perubahan pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. 
Mengingat
:
 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ; 
 3. Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 
 4.  Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007  tentang Standar Penilaian ;
 5. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 
 6. Hasil Musyawarah Rapat Anggota MGMP mata Matematika SMP/ MTs Negeri/ Swasta Kabupaten Tulungagung, tanggal, 09 April 2011


          M E M U T U S K A N        
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT


KELIMA

:
:
:
:


:

Menunjuk bahwa PNS/ Non PNS yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Pengurus MGMP Mata Pelajaran Matematika SMP/ MTs. Negeri / Swasta tingkat Kabupaten Tulungagung.

Tugas Pengurus MGMP Mata Pelajaran Matematika SMP/ MTs. Negeri / Swasta tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun Program Kerja MGMP Mata Pelajaran Matematika;
 2. Membantu guru dalam menyusun dan mengembangkan Kurikulum Mata Pelajaran Matematika Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ;
 3. Memberikan petunjuk dan penjelasan dalam menyusun dan mengembangkan KTSP Mata Pelajaran Matematika ;
 4. Menyusun Buku Modul / LKS Mata Pelajaran Matematika;
 5. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran di sekolah masing – masing ;
 6. Mengadakan pemantauan pelaksanaan program ;
 7. Membuat laporan.

Perubahan penunjukan ini berlaku dalam Tahun Pelajaran 2014/ 2015 s.d. 2017/ 2018dengan catatan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran dana yang relevan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
                                                                    

Ditetapkan di Tulungagung
Tanggal 21 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG 


SUHARNO, M.Pd, MM
Pembina Tingkat I
NIP : 19590705 197907 1 005


LAMPIRAN    : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
                                                            KABUPATEN TULUNGAGUNG
                                                            NOMOR      : 188 /          / 104.030 / 2014
                                                            TANGGAL   : 21 September 2014


SUSUNAN PENGURUS MGMP MATA PELAJARAN MATEMATIKA
SMP/ MTs. Negeri/ Swasta
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2014 / 201 s.d.  2017 / 2018

No
N A M A
UNIT KERJA
JABATAN
1
Drs. Tri Basuki, MM
Pengawas Dinas Pendidikan
Pembina/ Penasehat
2
Suyatno,S.Pd,MM
SMPN 1 Karangrejo
Pembina/ Penasehat
3
Sugiyanto,S.Pd, M.Pd
SMPN 2 Kalidawir
Pembina/ Penasehat
4
Sumani,S.Pd, M.Pd
SMPN 3 Ngunut
PJP Mapel Matematika
5
Suwoto, S.Pd
SMPN 1 Sumbergempol
Ketua 1
6
Wiradi, S.Pd
SMPN 1 Boyolangu
Ketua 2
7
Moh. Azam, S.Pd
SMPN 3 Kedungwaru
Sekretaris 1
8
Nur Kholifah, S.Pd
SMPN 3 Pagerwojo
Sekretaris 2
9
Peny Cristiana, M.Pd
SMPN 1 Tulungagung
Bendahara 1
10
Drs. Suprapto
SMPN 1 Karangrejo
Bendahara 2
11
Ellies Setyowati, S.Pd,MPd
SMPN 1 Kauman
Koordinator Wil.Barat
12
Triana Apriastanti, S.Pd
SMPN 3 Ngunut
Koordinator Wil.Timur
13
Adri Santoso, S.Pd
SMPN 2 Tulungagung
Koordinator Wil.Tengah
14
Bambang Eko Suwahyu, S.Pd
SMPN 1 Campurdarat
Koordinator Wil. Selatan
15
Lukman Hakim, S.Pd
SMPN 1 Pucanglaban
Admin Webb
16
Drs. Shodiq
SMPN 1 Sendang
Sie Kegiatan
                                                                        

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG


SUHARNO, M.Pd, MM

Pembina Tingkat I
NIP : 19590705 197907 1 005